شناسایی اشیاء در محیط Unity

در مسائل پردازش تصویر دو موضوع عمده‌ی تقطیع تصویر (Image Segmentation) و شناسایی اشیاء (Object Recognition) مطرح است. محیط Unity یک محیط برای شبیه‌سازی فرایندهای گرافیکی و یک موتور بازی‌سازی است. در محیط شبیه‌ساز Unity برای تشخیص یک نقطه متحرک (Pointer) پس از انجام عملیات پیش‌پردازش بر روی تصاویر، با استفاده از روش‌های موجود تصویر تقطیع شده و سپس نقطه‌ی متحرک و موقعیت آن شناسایی می‌شود. با ارسال موقعیت متحرک به بخش‌های دیگر شبیه‌ساز، عملیات متناظر با آن در محیط Unity انجام می‌شود.